Xiaoyong Guo

Xiaoyong Guo

Assistant Chairman
Shanghai International Tourism and Resorts Zone