Fang Cheng

Fang Cheng

Vice President
Shanghai Shendi (Group)