Yue Wang

Yue Wang

Vice Chairman
Beijing Tourism Development Commission